23 Σεπτεμβρίου 2013

Έκκληση κοσμητείας της Φιλοσφικής για ανάκληση της διαθεσιμότητας των διοικητικών υπαλλήλων

Η Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής ανακοινώνει ότι οι εγγραφἐς πρωτοετών που είχαν προγραμματιστεί για την επόμενη εβδομάδα (23-27 Σεπτεμβρίου 2013) αναβάλλονται. Οι νέες ημερομηνίες θα ανακοινωθούν από τις ιστοσελίδες των Τμημάτων, τις οποίες οι εισαχθέντες παρακαλούνται να παρακολουθούν συστηματικά. Το Συμβούλιο της Κοσμητείας (το οποίο αποτελείται από τους προέδρους των 12 Τμημάτων και την κοσμήτορα) θα προβεί σε όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειες για την πραγματοποίηση των εγγραφών όσο γίνεται πιο σύντομα. Eκφράζει τη λύπη του για τη δυσάρεστη για όλους αναβολή και αισθάνεται την ανάγκη και την υποχρέωση να εξηγήσει στους πρωτοετείς φοιτητές τους λόγους που την οδήγησαν σε αυτή την απόφαση.

Την εποχή αυτή ο Σύλλογος του Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπως και πολλοί αντίστοιχοι σύλλογοι άλλων πανεπιστημίων, απεργεί διαμαρτυρόμενος για τις προαναγγελ-θείσες απομακρύνσεις υπαλλήλων στο πλαίσιο της διαθεσιμότητας. Τα μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (δηλαδή οι μελλοντικοί καθηγητές και καθηγή¬τριές σας) καθώς και τα Διοικητικά Όργανα του Πανεπιστημίου στηρίζουν τον αγώνα των διοικητικών υπαλλήλων, όχι μόνο για ανθρωπιστικούς λόγους (τον κίνδυνο να μείνουν χωρίς δουλειά οι συνεργάτες τους τόσων χρόνων) αλλά και για λόγους λειτουργίας του Πανεπιστημίου. Οι διοικητικοί υπάλληλοι επωμίζονται μεγάλο μέρος της ευθύνης και της εργασίας που απαιτείται για τη λειτουργία αυτή.


Οι ασχολούμενοι με τη γραμματειακή υποστήριξη διοικητικοί υπάλληλοι, εκτός από τις πολλές άλλες υποχρεώσεις, έχουν την ευθύνη της σύνταξης όλων των εγγράφων, πολλά από τα οποία είναι άκυρα χωρίς την υπογραφή τους, καθώς και της χρήσης των επίσημων σφραγίδων του Πανεπιστημίου και του Πρωτοκόλλου• μεταξύ των καθηκόντων της γραμματείας είναι και οι εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών, στις οποίες είναι αναγκαία η παρουσία των διοικητικών υπαλλήλων.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο αναγκαστήκαμε να αναβάλουμε τις εγγραφές.
Είναι σημαντικό όμως να γνωρίζετε ότι, εκτός από τη γραμματειακή υποστήριξη, οι διοικητικοί υπάλληλοι ασχολούνται και με:
Τη διαχείριση των οικονομικών (τακτικού προϋπολογισμού, κινητής και ακίνητης περιουσίας, κληροδοτημάτων και εσόδων από χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα)
Την τεχνική επιμέλεια των κτηρίων και των εξωτερικών χώρων
Τη φύλαξη των κτηρίων
Τη μηχανοργάνωση
Τη διαχείριση και την τεχνική υποστήριξη του δικτύου υπολογιστών
Τη φοιτητική μέριμνα (συμπεριλαμβανομένης της στήριξης ατόμων με ειδικές ανάγκες)
Τις διεθνείς σχέσεις του Πανεπιστημίου (συμπεριλαμβανομένων των συμφωνιών φοιτητικών ανταλλαγών)
Την οργάνωση και τη λειτουργία των Βιβλιοθηκών των Σχολών
Τη λειτουργία των εργαστηρίων
Τη λειτουργία των μουσείων
Τη λειτουργία των πανεπιστημιακών κλινικών, τόσο στα πανεπιστημιακά νοσοκομεία όσο και σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία της Αττικής (το Πανεπιστήμιο Αθηνών διαθέτει περίπου 70 τέτοιες κλινικές)

Σας δίνουμε αυτές τις πληροφορίες για να γίνει σαφές ότι, όπως δηλώσαμε στην αρχή αυτού του κειμένου, δεν στηρίζουμε τους διοικητικούς μόνο για ανθρωπιστικούς λόγους, αλλά και γιατί η λειτουργία του Πανεπιστημίου μετά την επαπειλούμενη απομάκρυνση του 50% σχεδόν των διοι-κητικών υπαλλήλων της θα καταστεί επί της ουσίας αδύνατη. Οι 1.300 διοικητικοί υπάλληλοι έναντι των 1.800 μελών ΔΕΠ και περισσότερων από 120.000 φοιτητών και φοιτητριών είναι κάθε άλλο παρά πλεονάζοντες – η σύγκριση με τα στοιχεία άλλων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων το απο-δεικνύει αδιαμφισβήτητα. Επαναλαμβάνουμε όμως ότι η αναβολή των εγγραφών δεν αποτελεί μέρος αυτής της στήριξης, αλλά αναπόφευκτο αποτέλεσμα της μη παρουσίας τους στη διαδικασία.